Antony van Dijckstraat 17
5143 JB Waalwijk
0416 561 444
info@schellekens.nl
Algemene Voorwaarden

Download

Schellekens Creatieve Communicatie
Antony van Dijckstraat 17, 5143 JB Waalwijk
Inschrijfnummer K.v.K. Midden-Brabant: 71925031

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schellekens Creatieve Communicatie, hierna te noemen: “Schellekens”, kantoorhoudende te Sprang-Capelle, en een opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomsten tussen Schellekens en Opdrachtgever, waarvoor Schellekens derden heeft ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de bestuurders en medewerkers van Schellekens.
 3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Schellekens en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. De door Schellekens te vervaardigen c.q. door de Opdrachtgever verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Hieronder worden onder andere verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook.
 7. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Schellekens de algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Opdrachtgever ter hand gesteld heeft of hiernaar heeft verwezen.
 8. Indien Schellekens niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Schellekens in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes, overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Schellekens zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Schellekens het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Schellekens kan ook na aanvaarding door Opdrachtgever niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod, dan is Schellekens hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de bescheiden, alsmede opgaven van kleuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Schellekens zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De in het vorige lid genoemde modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Schellekens en dienen op eerste verzoek van Schellekens te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Schellekens niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. bescheiden c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 7. Schellekens heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits Schellekens de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 8. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen c.q. nieuwe opdrachten.

Artikel 3: Verstrekken gegevens

 1. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, welke Schellekens nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Schellekens te verstrekken.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Schellekens voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door de Opdrachtgever aan Schellekens verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.

Artikel 4: Levering en leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Schellekens haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Opdrachtgever. Schellekens dient daarbij een termijn van ten minste vier weken te worden aangeboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien Schellekens gegevens of anderszins instructie behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Schellekens ter beschikking heeft gesteld. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en/of wachturen dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de Opdrachtgever op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand van Schellekens of de locatie waar Schellekens de geleverde zaken c.q. bescheiden heeft opgeslagen en of afneemt, heeft verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de Opdrachtgever.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Schellekens te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken c.q. bescheiden aan de Opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Opdrachtgever, behoudt Schellekens zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en/of is Schellekens gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.

Artikel 5: Voortgang, wijziging, uitvoering overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven streeftermijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien Schellekens de Opdrachtgever met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst een conceptversie doet toekomen, zal de Opdrachtgever deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk aan Schellekens kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door Schellekens aangepast. Op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden heeft Schellekens het recht de Opdrachtgever te verzoeken een exemplaar per pagina voor akkoord te paraferen dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te ondertekenen. Indien Schellekens de Opdrachtgever schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring te tekenen, dan is het gebruik van de vervaardigde bescheiden eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door Schellekens retour is ontvangen.
 3. Ingeval Schellekens in reeds door de Opdrachtgever goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Schellekens gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schellekens het recht leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Honorarium, (on)kosten en declaratie

 1. Het bedrag dat aan honorarium bij de Opdrachtgever in rekening wordt gebracht, is berekend op basis van het aantal bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke tarieven van Schellekens, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. De door Schellekens gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Alle onkosten welke door Schellekens worden gemaakt ten verzoeke van de Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien een gemaakte afspraak niet of niet tijdig wordt nagekomen door de Opdrachtgever, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd op basis van de gebruikelijke tarieven van Schellekens aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Niet-tijdige nakoming omvat onder meer het afzeggen c.q. verzetten van een gemaakte afspraak minder dan 24 uren van tevoren.
 5. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Schellekens bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de Opdrachtgever.
 6. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Schellekens gerechtigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Schellekens of door haar ingeschakelde derden in werking treden dan is Schellekens gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de Opdrachtgever aan Schellekens een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
  2. zal de Opdrachtgever, na daartoe door Schellekens te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 150,00;
  3. heeft Schellekens het recht, voor elke aan de Opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Schellekens zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Indien de Opdrachtgever niet-tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Schellekens bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Schellekens het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van het door hem aan Schellekens verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 6. Schellekens is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te (laten) voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Schellekens is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 8: Ontbinding, annulering, opzegging

 1. Schellekens is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Schellekens ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 2. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Schellekens kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Schellekens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Voorts is Schellekens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Schellekens kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Schellekens op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Schellekens de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Schellekens tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Schellekens gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Schellekens vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Schellekens op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. De Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 9. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 10. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 11. Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst opzegt of annuleert, is hij aan Schellekens een door Schellekens nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De Opdrachtgever is gehouden alle kosten, schade aan Schellekens te vergoeden. Schellekens is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20% tot 100% van de afgesproken prijs bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 12. Opdrachtgever is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Schellekens ter zake.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Schellekens behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Schellekens heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
 2. Door Schellekens geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Ingeval Schellekens een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Schellekens vergoeding van schade te vorderen.
 4. De Opdrachtgever is verplicht Schellekens terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De Opdrachtgever is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Schellekens heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Schellekens te bewaren.
 6. De Opdrachtgever dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Schellekens ter inzage te geven.
 7. Voor het geval Schellekens zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Schellekens en door Schellekens aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Schellekens zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10: Reclames en klachten

 1. De Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Schellekens te worden gemeld.
 2. De Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen één week na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Schellekens te worden gemeld.
 3. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven onverwijld na ontdekking aan Schellekens te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Opdrachtgever. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen zes maanden na levering c.q. na het verrichten van de werkzaamheden aan Schellekens te worden gemeld.
 4. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Schellekens kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken c.q. bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Ten aanzien van geringe afwijkingen in kleuren, kleursamenstellingen en materialen kan niet worden gereclameerd.
 6. Schellekens heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde resultaten te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd worden.
 7. Schellekens dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat Schellekens ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van Schellekens indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Schellekens te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 9. Indien de zaken c.q. bescheiden na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Schellekens kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade,
  gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Schellekens, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Schellekens, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Schellekens, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. bescheiden c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Schellekens in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Schellekens hiervoor verzekerd is.
 6. Schellekens staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
 7. Zo door Schellekens geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Schellekens zal de Opdrachtgever hierover informeren.
 8. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens Schellekens, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Schellekens tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Schellekens strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de Opdrachtgever;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Schellekens zijn verschaft en/ofvoorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Opdrachtgever aan Schellekens;
  4. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schellekens.

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Schellekens, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Schellekens.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, internetstoringen of stroomstoringen, ongeval of andere voorvallen.
 3. Ingeval er sprake is van overmacht is Schellekens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens Schellekens tot aan dat moment na te komen.

Artikel 13: Vertrouwelijke informatie

 1. Schellekens verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de Opdrachtgever heeft verkregen en waarvan zij weet dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Een en ander, tenzij Schellekens ingevolge wet- en/of regelgeving gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Schellekens zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Schellekens zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de Opdrachtgever ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Schellekens verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie binnen 14 werkdagen nadat de Opdrachtgever daarom heeft verzocht, aan de Opdrachtgever terug te geven.
 4. Het is Schellekens toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de Opdrachtgever hierbij gewaarborgd blijft.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

 1. Schellekens is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Schellekens vervaardigde werken c.q. de door Schellekens geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door Schellekens vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Schellekens voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Schellekens verschuldigde, komt aan de Opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Door het verstrekken van gegevens aan Schellekens verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Schellekens in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 5. Indien de Opdrachtgever wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de Opdrachtgever verplicht eerst Schellekens in staat te stellen het ontwerp op kosten van de Opdrachtgever te wijzigen. Schellekens zal de gewenste wijzigingen aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien Schellekens de wijzigingen niet zelf wenst aan te brengen, zal Schellekens de Opdrachtgever toestemming verlenen het ontwerp te wijzigen, tenzij het verlenen van toestemming in redelijkheid niet van Schellekens kan worden verlangd.
 6. Schellekens is gerechtigd naar haar goeddunken, onder andere voor eigen reclamedoeleinden van Schellekens, afbeeldingen van alle door Schellekens – in opdracht van de Opdrachtgever – ontworpen en/of vervaardigde producten e.d. te gebruiken.
 7. Indien niettemin door Schellekens moet worden erkend of door een Nederlandse rechter wordt bepaald dat enige door Schellekens geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zal Schellekens – na overleg met de Opdrachtgever – de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het betrokken recht, een licentierecht ter zake verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 8. De Opdrachtgever verliest evenwel het recht op de in lid 7 van dit artikel aangeduide prestaties, indien hij Schellekens niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld, heeft ingelicht dat Schellekens in staat is (geweest) haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 15: Risico van opslag informatie

 1. Schellekens verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Opdrachtgever afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Schellekens geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De Opdrachtgever draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Schellekens of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Schellekens, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 3. Het voorafgaande laat de verplichting van de Opdrachtgever de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

Artikel 16: Ontwikkelen van de website

 1. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd hoe de te ontwerpen website er uit dient te gaan zien. Schellekens zal dit ontwerp uitvoeren op basis van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens, waarvan de Opdrachtgever voor de juistheid en volledigheid instaat.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat het ontwerp in fasen zal plaatsvinden kan Schellekens de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Schellekens in opdracht van de Opdrachtgever ontworpen website bij Schellekens. De Opdrachtgever verkrijgt een volledige, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Schellekens heeft voldaan.
 4. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aan de website ten grondslag liggende, door of namens Schellekens, ontwikkelde programmeercode blijven te allen tijde bij Schellekens berusten. Deze code wordt niet aan de Opdrachtgever verstrekt dan na betaling aan Schellekens van een, uitdrukkelijk en schriftelijk, tussen partijen overeengekomen vergoeding voor overdracht van de hieraan verbonden intellectuele eigendomsrechten. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Schellekens behoudt de copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d..
 6. Schellekens en de Opdrachtgever zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening te nemen.
 7. Schellekens is gerechtigd om haar naam op de website van Opdrachtgever op te nemen.
 8. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van de Opdrachtgever op de website zal worden gebruikt.
 9. Het is de Opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met Schellekens schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.
 10. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Schellekens een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
 11. Indien Schellekens adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Schellekens niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 12. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek is gelimiteerd conform hetgeen ter zake schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 17: Oplevering en acceptatie

 1. Schellekens zal de te ontwerpen website conform de daartoe opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de Opdrachtgever opleveren.
 2. Indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, heeft de Opdrachtgever het recht de website gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de Opdrachtgever samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan Schellekens ter beschikking zullen worden gesteld. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de website gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de Opdrachtgever Schellekens onmiddellijk bij ontdekking doch uiterlijk bij einde van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Schellekens zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.
 3. De website wordt geacht te zijn aanvaard na de gebruiksklare oplevering zoals vermeld in lid 1 van dit artikel. Indien een acceptatietest is afgesproken wordt de website geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de Opdrachtgever dan wel indien de Opdrachtgever geen schriftelijke melding van eventuele gebreken heeft gedaan binnen de termijn van 14 dagen zoals vermeld in lid 2 van dit artikel. Indien de Opdrachtgever wel een melding van gebreken heeft gedaan, wordt de website geacht te zijn aanvaard na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.
 4. De definitieve oplevering van de website vindt plaats op het tijdstip van publicatie van de website op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de website tijdens de testperiode openbaar te maken.

Artikel 18: Wijzigingen en meerwerk

 1. Schellekens zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
 2. Indien voor het websiteontwerp een vaste prijs is afgesproken, zal Schellekens de Opdrachtgever tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.
 3. Ingeval de Opdrachtgever wijzigingen verlangt in een reeds door de Opdrachtgever goedgekeurde fase c.q. in een reeds door de Opdrachtgever goedgekeurd concept dan wel na oplevering dan zal dit in ieder geval als meerwerk worden aangemerkt en is Schellekens gerechtigd de hiervoor benodigde werkzaamheden conform het daarvoor geldende uurtarief alsmede de overige hieruit voortvloeiende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 19: Garantie t.a.v. de website

 1. Schellekens zal gedurende een periode van één maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van Schellekens, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
 2. Indien er schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, zal Schellekens, in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is omschreven, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen c.q. verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.
 3. De Opdrachtgever dient Schellekens schriftelijk van de eventuele gebreken op de hoogte te stellen.
 4. Schellekens behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de Opdrachtgever zelf, door namens of door de Opdrachtgever ingeschakelde derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Schellekens ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.

Artikel 20: Webservice

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij Schellekens aan de Opdrachtgever zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Indien de Opdrachtgever (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is Schellekens gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van Schellekens ter zake van eventuele schadevergoeding. Schellekens behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
 2. Wanneer de Opdrachtgever niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van Schellekens, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft Schellekens tevens het recht om de Opdrachtgever definitief uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat Schellekens jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om:
  1. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
  2. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor laatstgenoemde websites;
  4. zich bezig te houden met het zogenaamde ‘hacken’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  5. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
  6. via de dienstverlening van Schellekens aan te sporen tot, dan wel zich bezig te houden met, illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Schellekens dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  7. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
  8. zich onrechtmatig te gedragen jegens Schellekens en/of derden.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Schellekens ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de Opdrachtgever gebruik maakt van de door Schellekens geleverde hostingservices.
 5. De Opdrachtgever zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van Schellekens, onverminderd het recht van Schellekens om het behoud van haar copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door de Opdrachtgever uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
 6. Schellekens is voor haar dienstverlening mede afhankelijk van het internet, haar serviceprovider en haar telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Schellekens.
 7. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 8. De overeengekomen webservice wordt verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van deze termijn schriftelijk heeft opgezegd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 21: Domeinnaam

 1. Schellekens verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnaam voor de ontwikkelde website.
 2. Na betaling door de Opdrachtgever van al hetgeen aan Schellekens is verschuldigd, zal de domeinnaam op naam worden gezet van de rechthebbende. De rechthebbende is verplicht te handelen overeenkomstig de rechten en plichten van de instantie waarbij de domeinnaam is ingeschreven.
 3. Schellekens draagt zorg voor de bereikbaarheid en aanwezigheid op het internet onder de beschikbare domeinnaam.
 4. De domeinnaam kan eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van de Opdrachtgever.
 5. De domeinnaam wordt voor 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum middels een aangetekend schrijven heeft opgezegd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 12 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 22: Overige bepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Schellekens en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Schellekens behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen behoorlijk bekend gemaakt worden door publicatie op de website van Schellekens. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na publicatie op de website van Schellekens. Indien de Opdrachtgever een consument is die niet instemt met de wijziging, dan heeft zij het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.

Artikel 23: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Schellekens partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Schellekens is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Schellekens het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Datum: 20 juni 2018